Apprendre le làrì:
Dictionnaires bálàrì. par © Lapouth-Créations (2009-2019)


Mú mvú Màfùndá mòlé ná kùmì dímósí ná vwà, twènà (2019)

Remerciements et crédits

Remerciements

Proverbe des Bàkòngò

Bú ùlébá nsòmbè;
... nyékésà n'lèmbò!