Apprendre le làrì:
Dictionnaires bálàrì. par © Lapouth-Créations (2009-2019)


Mú mvú Màfùndá mòlé ná kùmì dímósí ná vwà, twènà (2019)

Inscription au cours de lari

Identifiants (3 et 20 caractères maxi.)Contacts

Informations supplémentaires
Proverbes des Bàkòngò

Mwànà mú zímí, mwànà àkù;
... kù mbàzí, mwànà ètò!