Apprendre le làrì:
Dictionnaires bálàrì. par © Lapouth-Créations (2009-2020)


Mú mvú Màfùndá mòlé ná màkùmì mòlé, twènà (2020)

Conditions du site

Proverbe des Bàkòngò

Músìngá kàndà ùtèmbélàká;
kà útábúkàkà kó!