Apprendre le làrì:
Dictionnaires bálàrì. par © Lapouth-Créations (2009-2019)


Mú mvú Màfùndá mòlé ná kùmì dímósí ná vwà, twènà (2019)

Conditions du site

Proverbe des Bàkòngò

Músìngá kàndà ùtèmbélàká;
kà útábúkàkà kó!